miasto.click

I. Postanowienia ogólne
Polityka Prywatności określa sposób zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych Użytkowników niezbędnych do świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu miasto.click (dalej: Serwis).
Serwis zbiera wyłącznie dane osobowe niezbędne do świadczenia i rozwoju oferowanych w nim usług.
Dane osobowe zbierane za pośrednictwem Serwisu są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie nieodpłatnego przenoszenia takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) i ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.
II. Administrator danych
Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu jest SPC Poland International, adres: Nad Niprem 2, Bielsko Biała 43-300, KRS: 0000988433, NIP: 5472232654, REGON: 522891710, adres e-mail: spcpolskainternational@gmail. kom.503663726
III. Cel zbierania danych osobowych
Dane osobowe wykorzystywane są w celu:
rejestracji konta i weryfikacji tożsamości Użytkownika,
Umożliwienia logowania do Serwisu,
Wykonania umowy o świadczenie usług i e-usług,
komunikacji z Użytkownikiem (livechat, formularz kontaktowy itp.).
wysyłki newslettera (po wyrażeniu przez Użytkownika zgody na jego otrzymywanie),
prowadzenia systemu komentarzy,
świadczenia usług społecznościowych,
promocji oferty Administratora,
marketingu, remarketingu, afiliacji,
personalizacji Serwisu dla Użytkowników,
czynności analitycznych i statystycznych,
windykacji,
ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi.
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy lub korzystania z innych funkcjonalności Serwisu.
IV. Rodzaj przetwarzanych danych osobowych
Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Użytkownika: imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, NIP.
V. Okres przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez okres:
gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy – do czasu przedawnienia roszczeń po jej wykonaniu,
gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda – do jej odwołania, a po odwołaniu zgody do czasu przedawnienia roszczeń.
W obu przypadkach termin przedawnienia wynosi 6 lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 3 lata (chyba, że ​​przepis szczególny stanowi inaczej).
VI. Udostępnianie danych osobowych
Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane: podmiotom powiązanym z Administratorem, jego podwykonawcom, podmiotom współpracującym z Administratorem np. firmom obsługującym e-płatności, firmom świadczącym usługi kurierskie/pocztowe, kancelariom prawnym.
Dane osobowe Użytkowników nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).
VII. Prawa Użytkowników
Użytkownik Serwisu ma prawo do: dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, cofnięcia zgody w dowolnym momencie (co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
Zawiadomienie o skorzystaniu przez Użytkownika z uprawnień wynikających z wymienionych uprawnień należy przesłać na adres spcpolskainternational@gmail.com.
Administrator spełni lub odmówi spełnienia żądania niezwłocznie – nie później niż w ciągu miesiąca od jego otrzymania.
Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że ​​przetwarzanie narusza jego prawa i wolności (RODO).
VIII. Pliki cookie
Serwis zbiera informacje za pomocą plików cookie – sesyjnych, stałych i zewnętrznych.
Zbieranie plików cookies wspiera prawidłowe świadczenie usług w Serwisie oraz służy celom statystycznym.
Użytkownik może określić zakres dostępu plików cookies do swojego urządzenia w ustawieniach przeglądarki.
IX. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie
Dane Użytkowników nie mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu podjęcia wobec nich jakichkolwiek decyzji.
Dane Użytkowników mogą być profilowane w celu dostosowania treści i personalizacji oferty za ich zgodą.
X. Postanowienia końcowe
Administrator ma prawo dokonywać zmian w Polityce Prywatności, jednak prawa Użytkowników nie zostaną ograniczone.
Informacja o zmianach pojawi się w formie komunikatu dostępnego w Serwisie.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Polityce Prywatności zastosowanie mają przepisy RODO oraz prawo polskie.